Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV

woensdag 28 september 2022

13:00 - 15:30

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
R.A.M. van der Sande
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Rijnland verplicht dat perceeleigenaren een afrastering plaatsen op keringen waarop grootvee gehouden wordt;
  2. Rijnland voert nieuw beleid gefaseerd in en in de eerste twee jaar draagt Rijnland specifiek de kosten van herstel van schade aan groene keringen door scheepvaart en erosie door wind en golven;
  3. Rijnland evalueert de beleidswijziging na twee jaar op o.a. extra kosten en fte inzet en beslist vervolgens over het dragen van de kosten van herstel van schade door graverij van dieren en onbekend;
  4. De perceeleigenaar blijft verantwoordelijk voor het herstel van aantoonbare schade door bomen, opschot, voertuigen en rommel op de kering;
  5. Bij de voorjaarsschouw 2023 en opvolgend voor het onderhoud en de handhaving anticipeert Rijnland op de hiervoor vereiste aanpassing van de keur door rekening te houden met punt twee in dit VV-besluit;
  6. De Keur en de uitvoeringsregels (vanaf 2023 de waterschapsverordening) aan te passen aan de hand van voorgestelde besluit;
  7. De financiering van besluit 2 (150.000,- euro per jaar voor de komende twee jaar) in het MJP op te nemen.
 2. Voorgesteld besluit

  1. Te verkopen het bloot-eigendom van met erfpacht belaste percelen gelegen aan de Haarlemmerstraatweg 1 te Oegstgeest tegen een verkoopprijs van € 768.000,--, kosten koper met een uiterlijke levering van 1 december 2022.
  2. De netto verkoopopbrengst ten gunste te brengen van het exploitatieresultaat van het jaar van verkoop.

 3. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportages grote projecten.
  2. De geheimhouding op de geheime bijlagen bij de voortgangsrapportages grote projecten Zwanenburg, Piekberging Haarlemmermeer en Haarlem Waarderpolder en op de Nota van wijziging - HWP (geheime bijlage) en de Nota van wijziging - ZWB (geheime bijlage) te bekrachtigen op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.

 4. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 0,2 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota.
  2. De begrotingswijziging van € 0,2 mln als volgt te dekken:
   - € 1,1 mln lagere uitgaven in 2022 voor baggeren storten in de reserve baggerwerken;
   - € 0,8 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
   - € 2,1 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.
  3. Bij de highlights in de buraps en de programmajaarrekening gebruik te kunnen maken van twee kleuren bij een score.
 5. Voorgesteld besluit

  1. Te bekrachtigen het collegestandpunt voor de Ledenvergadering van 14 oktober 2022:
  “Rijnland steunt de strategische visie ‘op weg naar klimaatneutraliteit’ van de Unie van Waterschappen. Met de aanpassingen in de visie is voldoende invulling gegeven aan onze zorgen die er waren ten aanzien van de aanpak voor lachgas/methaanemissies en veenweidegebieden. Tevens zien wij ook dat er nu meer ruimte is voor regionale invulling en aandacht voor de autonomie in besluitvorming door individuele waterschappen. “

 6. 1a. Te benoemen de leden van de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de dijkgraaf. De commissie bestaat
  namens het algemeen bestuur uit de voorzitters van de fracties die in de verenigde vergadering zijn
  vertegenwoordigd, te weten:
  Namens de A&B fractie: Allie Blijleven
  Namens de VVD fractie: Jaap van Oeveren
  Namens de PvdA fractie: Bruno van Dunné
  Namens de Water Natuurlijk fractie: Sita Dewkalie
  Namens de CDA fractie: Hans Demoed
  Namens de 50PLUS fractie: Roberto Schols
  Namens de Christen Unie-SGP fractie: Niek van der Plas
  Namens de Algemene Waterschaps Partij fractie: Adriaan van Geest
  Namens de Natuurterreinen fractie: Joke Stoop
  Namens de Mooi Agrarisch fractie: Thijs Mooren
  Namens de Waterdemocraten fractie: Dorette Corbey
  1b. En namens het dagelijks bestuur uit twee leden van dijkgraaf en hoogheemraden, te weten:
  Hoogheemraad Waldo von Faber
  Hoogheemraad Marco Kastelein

 7. Nota bene: de D&H-besluitenlijst vindt u in iBabs (in de folder Overzichten) en op de website (in het menu Overzichten).

  Gevraagd besluit:
  - Vast te stellen de notulen van de VV-vergadering op 29 juni 2022;
  - Te bekrachtigen de geheimhouding op het geheime deel van het verslag van de commissie WW van 28 april 2022 op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.
  - Te bekrachtigen de geheimhouding op de concept-verslagen van de geheime delen van de commissies VW&W, WW en BOD op 14 september 2022 op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.

 8. In het overzicht vindt u de openstaande moties en de moties die zijn afgedaan in de periode tot de vorige vergadering.
  Alle moties leest u in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten).