Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

woensdag 19 april 2023

15:30 - 18:00
Locatie

VV-zaal

Voorzitter
R.A.M. van der Sande

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Het verzoek is om dit uiterlijk dinsdag 18 april om 18:00 uur per e-mail kenbaar te maken aan via bestuur@rijnland.net.

 3. 3

 4. 3.1.a

  Ter bespreking in deze commissie: het programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. Tot het vaststellen van het programmajaarverslag 2022 van het hoogheemraadschap van Rijnland;
  2. Het voordelig jaarrekening resultaat ad € 5.313.680 als volgt te verdelen:
  (ten gunste van)
  - € 2.770.913 ten gunste van de Reserve schuldreductie;
  - € 2.728.974 ten gunste van de Egalisatiereserve zuiveringsheffing;
  - € 1.101.361 ten gunste van de Reserve baggerwerken;
  - € 150.000 ten gunste van de Reserve PFOS saneringen;
  - € 1.310 ten gunste van de Reserve Vitaliteit.
  (ten laste van)
  - € 1.094.379 ten laste van de Egalisatiereserve ingezetenen;
  - € 78.993 ten laste van de Egalisatiereserve gebouwd;
  - € 118.973 ten laste van de Egalisatiereserve overige ongebouwd;
  - € 10.937 ten laste van de Egalisatiereserve natuurterreinen;
  - € 82.531 ten laste van de Reserve Erfgoedpanden;
  - € 53.065 ten laste van de Reserve Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers.
  3. De beschikbaar gestelde investeringskredieten per 31 december 2022 met een restantkrediet van € 5,0 mln af te sluiten (Zie programmajaarverslag 2022 bijlage 1-1 Overzicht af te sluiten VV-Kredieten per 31 december 2022).

 5. 3.1.b

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de VV TKN-memo Accountantsverslag jaarrekening 2022.

 6. 3.1.c

  Bespreken in aanwezigheid van de accountants van Deloitte.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de VV TKN-memo Managementletter 2022.

 7. 3.2

  Ter bespreking in deze commissie: de programma's Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsburap met daarin de begrotingswijziging van € 2,7 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota
  vast te stellen.
  2. De begrotingswijziging van € 2,7 mln als volgt te dekken:
  € 1.7 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
  € 4,4 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.

 8. 4

  Onder dit agendapunt vindt u de VV TKN-memo’s en/of beantwoording bestuursvragen die op verzoek van het college zijn geagendeerd. Reden hiervoor is om de gelegenheid te kunnen bieden aan eventuele inhoudelijke discussie.


  Niet iedere memo wordt geagendeerd omwille van de vergadertijd. Wel worden alle VV TKN-memo’s per mail gedeeld en u kunt deze terug vinden in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten).

 9. 4.1

  Ter bespreking in deze commissie: het programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de VV TKN-memo WBP6 Effect- en Middelenmonitor 2022.

 10. 4.2

 11. 5

 12. 6
  RONDVRAAG
 13. 7
  SLUITING