Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Waterveiligheid en Waterketen

woensdag 14 september 2022

12:30 - 15:30

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
L.M. Willemse
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 0,2 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota.
  2. De begrotingswijziging van € 0,2 mln als volgt te dekken:
   - € 1,1 mln lagere uitgaven in 2022 voor baggeren storten in de reserve baggerwerken;
   - € 0,8 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
   - € 2,1 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.
  3. Bij de highlights in de buraps en de programmajaarrekening gebruik te kunnen maken van twee kleuren bij een score.
 2. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportages grote projecten.
  2. De geheimhouding op de geheime bijlagen bij de voortgangsrapportages grote projecten Zwanenburg, Piekberging Haarlemmermeer en Haarlem Waarderpolder te bekrachtigen op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.

 3. Voorgesteld besluit

  1. Rijnland verplicht dat perceeleigenaren een afrastering plaatsen op keringen waarop grootvee gehouden wordt;
  2. Rijnland voert nieuw beleid gefaseerd in en in de eerste twee jaar draagt Rijnland specifiek de kosten van herstel van schade aan groene keringen door scheepvaart en erosie door wind en golven;
  3. Rijnland evalueert de beleidswijziging na twee jaar op o.a. extra kosten en fte inzet en beslist vervolgens over het dragen van de kosten van herstel van schade door graverij van dieren en onbekend;
  4. De perceeleigenaar blijft verantwoordelijk voor het herstel van aantoonbare schade door bomen, opschot, voertuigen en rommel op de kering;
  5. Bij de voorjaarsschouw 2023 en opvolgend voor het onderhoud en de handhaving anticipeert Rijnland op de hiervoor vereiste aanpassing van de keur door rekening te houden met punt twee in dit VV-besluit;
  6. De Keur en de uitvoeringsregels (vanaf 2023 de waterschapsverordening) aan te passen aan de hand van voorgestelde besluit;
  7. De financiering van besluit 2 (150.000,- euro per jaar voor de komende twee jaar) in het MJP op te nemen.

 4. Voorgesteld besluit

  1. Te bekrachtigen het collegestandpunt voor de Ledenvergadering van 14 oktober 2022:
   “Rijnland steunt de strategische visie ‘op weg naar klimaatneutraliteit’ van de Unie van Waterschappen. Met de aanpassingen in de visie is voldoende invulling gegeven aan onze zorgen die er waren ten aanzien van de aanpak voor lachgas/methaanemissies en veenweidegebieden. Tevens zien wij ook dat er nu meer ruimte is voor regionale invulling en aandacht voor de autonomie in besluitvorming door individuele waterschappen. “
 5. In aanwezigheid van: Robert Schellen & Niels Minnen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de VV TKN-memo Dijkafschuiving Reeuwijk;
  2. Kennis te nemen van de VV TKN-memo Evaluatierapport calamiteitenorganisatie dijkafschuiving Reeuwijk (26-07-2021) en het bijbehorende evaluatierapport.