Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV

woensdag 10 mei 2023

13:00 - 17:00
Locatie

VV-zaal

Voorzitter
R.A.M. van der Sande

Agendapunten

 1. 2

  Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Het verzoek is om dit uiterlijk dinsdag 9 mei om 18:00 uur per e-mail kenbaar te maken via bestuur@rijnland.net.

 2. 3
  Benoeming commissieleden
 3. 3.1

 4. 3.2

 5. 5
  HAMERSTUKKEN
 6. 5.1

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsburap met daarin de begrotingswijziging van € 2,7 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota vast te stellen.
  2. De begrotingswijziging van € 2,7 mln als volgt te dekken:
  € 1.7 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
  € 4,4 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.
  3. Kennis te nemen van de bestuurlijke voortgangsrapportages Piekberging Haarlemmermeer, AWS Zwanenburg en AWZI Haarlem Waarderpolder, de geheime bijlagen behorend bij deze rapportages en de energiebijlage.

 7. 5.2

  Voorgesteld besluit

  1. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 750.000 voor inventarisatie en vervanging van oeververdedigingen;
  2. Voor het programma poldergemalen:
      1. Een uitvoeringskrediet van € 5.000.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het tweede deel van het werkpakket van november 2020;
      2. Een voorbereidingskrediet van € 4.000.000 ter beschikking te stellen voor de voorbereiding van het nieuwe pakket maatregelen aan poldergemalen en voor het
          uitvoeren van enkele maatregelen met een korte voorbereidingstijd.
  3. Voor KRW3 Zuid - maatregelen Zoetermeer:
      1. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 12.000.000.
  4. Voor Dijkversterking Regionale Keringen (DiRK):
      1. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 650.000 voor clusterkrediet DiRK I;
      2. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor clusterkrediet DiRK II;
      3. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000 voor clusterkrediet DiRK VI.
  5. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.850.000 voor de renovatie van de vrijvervalleiding vanuit Voorschoten, inclusief de zinker onder de Korte Vliet en de bijbehorende putten.

 8. 5.3

  Voorgesteld besluit

  1. Het gebied gearceerd op de kaart van het peilbesluit (bijlage I) toe te voegen aan de boezem, vastgelegd in het peilbesluit van de boezem (nr. 0414049, vastgesteld 15 september 2004). Hiervan is het zomerpeil: NAP -0,61 m en het winterpeil: NAP -0,64 m.
  2. Voor de inwerkingtreding en de instelling van de peilen geldt het volgende:
          - Het peilbesluit treedt de dag na de bekendmaking in werking.
          - Het peil in het gebied dat wordt toegevoegd aan de boezem wordt na het gereedkomen van de werken ingesteld.
  3. De Nota van Beantwoording (bijlage II) kenmerk 23.010315 vast te stellen.

 9. 5.4

 10. 6
  BESLUITVORMINGSNOTA'S
 11. 6.1

  Voorgesteld besluit

  1. Tot het vaststellen van het programmajaarverslag 2022 van het hoogheemraadschap van Rijnland;
  2. Het voordelig jaarrekening resultaat ad € 5.313.680 als volgt te verdelen:
  (ten gunste van)
  - € 2.770.913 ten gunste van de Reserve schuldreductie;
  - € 2.728.974 ten gunste van de Egalisatiereserve zuiveringsheffing;
  - € 1.101.361 ten gunste van de Reserve baggerwerken;
  - € 150.000 ten gunste van de Reserve PFOS saneringen;
  - € 1.310 ten gunste van de Reserve Vitaliteit.
  (ten laste van)
  - € 1.094.379 ten laste van de Egalisatiereserve ingezetenen;
  - € 78.993 ten laste van de Egalisatiereserve gebouwd;
  - € 118.973 ten laste van de Egalisatiereserve overige ongebouwd;
  - € 10.937 ten laste van de Egalisatiereserve natuurterreinen;
  - € 82.531 ten laste van de Reserve Erfgoedpanden;
  - € 53.065 ten laste van de Reserve Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers.
  3. De beschikbaar gestelde investeringskredieten per 31 december 2022 met een restantkrediet van € 5,0 mln af te sluiten (Zie programmajaarverslag 2022 bijlage 1-1 Overzicht af te sluiten VV-Kredieten per 31 december 2022).

 12. 6.2

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerpkeuze voor een ‘discontinu filter’ als technologie voor de nazuivering (4e trap);
  2. Te kiezen voor het volgende ten aanzien van de toepassing van Verdygo:
      a. Bij de verdere uitwerking van de nazuivering (4e trap) niet uit te gaan van Verdygo als bouwprincipe.
      b. Bij de verdere uitwerking van de sliblijn niet uit te gaan van Verdygo modules, maar wel zoveel mogelijk modulair, gestandaardiseerd en met bovengrondse leidingen te bouwen.
      c. Bij de verdere uitwerking van de waterlijn vooralsnog uit te gaan van toepassing van Verdygo modules.

 13. 6.3

  Voorgesteld besluit

  1. Artikel 6, vierde lid, onder a van het Reglement van orde verenigde vergadering en commissies van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt te wijzigen:
       4. In de plaats van het in het eerste lid bedoelde lid van de verenigde vergadering kunnen op voordracht van de fractie of categorie:
       a. namens iedere fractie of categorie, maximaal twee commissieleden worden benoemd die geen lid zijn van de verenigde vergadering.
  2. Deze wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 29 maart 2023.
  3. Het Reglement van orde nader te beschouwen op punten ter actualisatie en hierover later in 2023 te besluiten.
 14. 7

  Onder dit agendapunt vindt u de op verzoek van het College of VV-leden geagendeerde VV TKN-memo’s.
  Omwille van de vergadertijd wordt niet iedere memo geagendeerd. Alle VV TKN-memo’s leest u in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten). VV-leden ontvangen daarnaast een e-mail wanneer een nieuw exemplaar is geplaatst.

 15. 7.1

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de VV TKN-memo WBP6 Effect- en Middelenmonitor 2022.

 16. 8.1

  Gevraagd besluit:
  Vast te stellen de Notulen van de VV op 27 maart 2023.

 17. 8.2

  Gevraagd besluit:
  Vast te stellen de Notulen van de VV op 28 maart 2023.

 18. 8.3

  Gevraagd besluit:
  Vast te stellen de Notulen van de VV op 29 maart 2023.

 19. 8.4

  Gevraagd besluit:
  Vast te stellen de Notulen van de Beeld-VV op 12 april 2023, openbaar en geheim deel.

 20. 9

  Bijlagen

 21. 11
  RONDVRAAG
 22. 12
  SLUITING